Welcome‎ > ‎

اخبار NEWS


در روز جهانی صلح راس ساعت 12 ظهر درخت صلح به وقت محلی کاشته می شود.اولین درختان در اقیانوسیه کاشته می‌شود و با دنبال کردن حرکت خورشید درختان در آسیا، اروپا و آفریقا نیز کاشته شده و نهایت این زنجیره به قاره آمریکا خواهد رسید و در حالی که زمین یک دور حول محور خود می چرخد، صدها هزار درخت خانه‌های جدید خود را خواهند یافت.
درخت کاری برای صلح 30 شهریور 

رویکرد روز درخت کاری 

"باهم برای صلح"،"احترام"، "امنیت" و "شایستگی"

برای زندگی بهتر


روز جهانی صلح در همه جهان با کاشت درخت صلح روز شنبه 30 شهریور انجام می شود.

روز جهانی صلح همه‌ساله در ۲۱ سپتامبر برپا می‌شود. این روز به صلح اختصاص دارد، 

از مدارس دعوت می شود برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنند.
https://goo.gl/forms/CsgSRrGWA3CNkVCX2

مدارس ایران می توانند در مهرماه  به کاشت درخت صلح اقدام کنند.

 

                 


 


 

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ